peníze

Jak založit investiční fond

Investiční fond může být užitečným investičním nástrojem. Jak funguje a jakým způsobem se zakládá?

Co je investiční fond

Investiční fond je právnickou osobou. Jedná se o institut umožňující několika investorům společné investování. Investoři tak konají samozřejmě s cílem dosažení zisku.

V praxi to tak znamená, že pokud se daří firmám zastoupeným ve fondu, profituje i investor samotný. Fond umožňuje investovat do různých typů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo reality. Investor si může vybrat obor, který je mu svým uchopením blízký, v posledních letech na popularitě nabývají například technologie nebo farmaceutický průmysl.

Prakticky umí investiční fond nabídnout jednak zhodnocení volných finančních zdrojů, případně ale může i sloužit pro vytváření rezervy formou pravidelného investování menších částek. Nezanedbatelným benefitem je i ochrana prostředků před inflací. Investovat lze v rámci těchto fondů jednorázově i pravidelně.

Jak rozdělujeme investiční fondy

Tyto fondy lze rozlišit na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Tyto fondy se pak dále dělí dle různých hledisek.

Fondy kolektivního investování lze členit:

Dle právního základu na:

  • standardní fond
  • speciální fond

Na základě právní subjektivity:

  • investiční fond
  • podílový fond

Fondy kvalifikovaných investorů můžeme rozlišit na:

  • investiční fond (akciová společnost, společnost s r.o., komanditní společnost a další)
  • podílový fond
  • svěřenský fond

Nejrozšířenějším typem tohoto fondu je fond podílový. Založen je na bázi sdružování prostředků od různých investorů. Ty následně spravují manažeři a do portfolia za ně pořizují cenné papíry.

Jak založit investiční fond

Založení investičního fondu lze rozdělit do tří etap:

Přípravná fáze

Při založení investičního fondu je těžištěm zejména právní úprava zakotvená v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

V praxi lze říci, že založení investičního fondu je náročným procesem, jemuž by měla předcházet důsledná přípravná fáze. V jejím rámci je zejména nutné připravit úpis akcií, stanovy i žádost o zápis do seznamu investičních fondů.

Schvalovací fáze

Následující fázi lze označit jako schvalovací. Stěžejní je zejména udělení povolení ČNB, která tímto potvrzuje, že obhospodařování fondu bude probíhat tak, aby byla reflektována veškerá rizika, která jsou s touto činností spojená. To klade poměrně vysoké nároky na schopnosti a znalosti ve fondu zainteresovaných osob.

Zakladatelé fondu by rovněž měli mít v této souvislosti finanční plán. Ten vysvětluje, jakým způsobem bude rozvrženo investování a jaký bude rozsah příslušných investic.

Tuto fázi před samotným založením investičního fondu následně doplňuje nastavení strategického záměru investičního fondu. Ten obnáší záměr žadatele o souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě nebo k jejímu ovládnutí.

Realizační fáze

Závěrečnou fázi pak zahrnuje samotná realizace fondu, kdy investiční fond již reálně vykonává svou činnost.

Další články autora

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat